Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Thecoachbrothers v.o.f.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen the Coachbrothers v.o.f., hierna te noemen: opdrachtnemer, en opdrachtgevers betreffende deelname een van de programma’s, hierna te noemen: training, van opdrachtnemer.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever uitgebrachte offerte schriftelijk, danwel mondeling door opdrachtgever is aanvaard.
Artikel 3: Annulering door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering geschiedt door opdrachtgever per aangetekend verzonden brief.
3.2 Annulering van de training door de opdrachtgever kan, tot 1 kalendermaand voor aanvang van de training per trainingsgroep, kosteloos geschieden.
3.3 Bij annulering van de training per trainingsgroep binnen 1 kalendermaand voor aanvang van de training wordt 100% van de prijs van de geannuleerde training in rekening gebracht.
3.4 In geval van annulering van een training per trainingsgroep binnen 1 kalendermaand voor aanvang van de training, heeft opdrachtgever de mogelijkheid te zorgen voor: - een vervangende trainingsgroep op de data en tijdstippen van de geannuleerde training. Indien dit alternatief wordt geaccepteerd door de opdrachtnemer, vervalt het in rekening brengen van de geannuleerde training.
Artikel 4: Annulering door opdrachtnemer
In geval van ziekte of onvoorzienbare verhindering van (een van) de trainers van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de sessie kosteloos te annuleren dan wel een andere datum aan opdrachtgever voor te leggen voor het uitvoeren van de sessie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten aan de kant van de opdrachtgever als gevolg van de annulering van de sessie.
Artikel 5: Tarief en kosten
De tarieven van opdrachtnemer zijn steeds exclusief BTW en exclusief kosten zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de kosten van trainers gemaakt in verband met vervoer en verblijf.
Artikel 6: Betaling
7.1 Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde sessiegeld en kosten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
7.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen.
7.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde recht.
Artikel 9: Verzekering bij schade
Voor de werkzaamheden die The Coachbrothers op locatie uitvoeren is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor een bedrag van € 1,250.000,- per gebeurtenis. ASR schadeverzekering N.V. polis 34566765.

 

 

Zekerheid is voor de twijfelaars

het grote geheel